Monitorowanie stanu płaszcza pieca obrotowego

Aplikacja:

Szybki pomiar azotu online.
Analizator QuickTONultra

Zastosowanie: Dla wszystkich rodzajów ścieków i wód

W skrócie o analizatorze QuickTONultra

QuickTONultra firmy LAR to innowacyjny analizator zapewniający pomiar online azotu ogólnego zgodnie z międzynarodowymi regulacjami. Urządzenie umożliwia pomiar nawet sześciu różnych strumieni próbek i posiada wysoką tolerancję na chlorki. Dużą zaletą jest możliwość rozbudowy analizatora o dodatkowe detektory uzyskując jednoczesny pomiar parametrów OWO, ChZT, Pog i Nog. Analizator może być zastosowany w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, w kontroli procesu, przemyśle chemicznym, rafineriach czy przetwórstwach węgla. Zakres pomiarowy wynosi 0-200 mg/l (możliwe inne zakresy). Metoda pomiarowa polega na utlenieniu próbki w 1200°C i oznaczanie ilości powstającego NOx proporcjonalnego do Nog w 3 minuty.

Pobór reprezentatywnej próbki ścieku do analizy odbywa się w układzie FlowSampler. Próbka nie jest filtrowana przed analizą i dodatkowo jest przechowywana w stanie homogenicznym w naczyniu próbki w analizatorze. Automatyczny system dozowania zapewnia pobranie dokładnej objętości próbki i jej podanie bezpośrednio do wnętrza pieca. Układ dozujący po każdej analizie jest czyszczony co zapewnia bardzo dobrą powtarzalność analiz. Dla mineralizacji próbki niezbędny jest tlen, który wprowadzany jest do komory spalania w gazie nośnym na bazie filtrowanego powietrza otoczenia. Wewnątrz pieca próbka jest szybko i całkowicie utleniana w temperaturze 1 200°C bez wykorzystania katalizatorów. Ilość Nog jest określana na podstawie NOx powstałego w procesie spalania próbki.

Analizator QuickTONultra firmy LAR jest odpowiedni dla wielu zastosowań i typów wód

Obszary zastosowania

ochrona środowiska
zakłady komunalne
przemysł

Branże

monitorowanie środowiska
oczyszczanie ścieków
unieszkodliwianie odpadów
farmaceutyka
laboratoria
petrochemia
rafinerie
przemysł chemiczny
węgiel i stal
elektrownie
lotniska
przemysł samochodowy
browary
przemysł papierniczy
przemysł spożywczy
sektor napojów
mleczarnie

Typy wody

wody gruntowe
wody powierzchniowe
woda pitna
dopływ
odpływ
kontrola wypływu
ścieki przemysłowe
woda po odladzaniu
woda procesowa
wysokie stężenia soli
woda zaolejona
woda chłodnicza
woda czysta
woda kotłowa
zawracanie kondensatu
wysokoczysta woda farmaceutyczna
woda do iniekcji w farmaceutyce

Miejsca monitoringu Nog i innych parametrów oznaczanych przez analizatory firmy LAR

Dane techniczne

Szczegóły i opis systemu

Niekatalityczne piec ceramiczny

Sercem analizatora QuickTONultra jest niekatalityczny piec ceramiczny, w którym w temperaturze 1 200°C związki azotowe ulegają całkowitej konwersji do NOx. Najwyższa temperatura utleniania dostępna na rynku umożliwia pełną analizę wprowadzanych próbek. Pomimo zastosowania wysokich temperatur zagwarantowane jest absolutne bezpieczeństwo obsługi

Układ FlowSammpler – pobór bez filtracji próbki

FlowSampler zapewnia separację dużych części stałych (6 milimetrów i większych). Wszystkie pozostałe cząstki istotne dla pomiaru są pobierane, w tym cząstki stałe. Dzięki temu pozyskiwana próbka odpowiada w 98 % próbce pobieranej ręcznie. Uzyskanie takich wyników reprezentatywności i powtarzalności poboru z filtrem jakiegokolwiek rodzaju lub poprzez sedymentację jest niemożliwe.

Modularna konstrukcja

Modularność systemu pozwala na pomiar do 6 różnych strumieni próbki. Ponadto istnieje możliwość dołożenia następnych detektorów, dla wyznaczania parametrów OWO oraz ChZT

Detekcja elektrochemiczna

Elektrochemiczna metoda detekcji bazuje na reakcji NO z utlenionej próbki z elektrolitem celi pomiarowej, podzielonej specjalną membraną na dwie półcele. Powstające w tej reakcji wolne elektrony są mierzone, i stanowią bezpośrednią miarę stężenia NO w próbce. Konstrukcja z trzema elektrodami gwarantuje stałość sygnału pomiarowego (stały potencjał). Charakterystyka membrany zapewnia najlepszą możliwą selektywność detektora.

Obudowy do stref zagrożonych wybuchem

Dla bezpiecznej pracy w środowiskach korozyjnych, jak również w strefach zagrożenia wybuchem dostępne są różne obudowy ochronne:

  • IP54 (standard)
  • NEMA 4X
  • ATEX Strefa I
  • ATEX Strefa II

Wysokie stężenia soli

W przeciwieństwie do wielu innych analizatorów Nog, QuickTONultra może pracować przy zawartościach soli nawet do 100 g/l, opcjonalnie nawet do 300 g/l chlorku sodu (NaCl). Brak konieczności rozcieńczania próbki wpływa na dokładność pomiarów.

Programowalne poziomy dostępu

Funkcja oddzielnego przydzielania dostępu do określonych funkcji w menu analizatora umożliwia ustalanie praw dostępu dla poszczególnych operatorów. Dotykowy ekran o wielkości 10,4 cala ułatwia obsługę analizatora

Detekcja chemiluminescencyjna (CLD)

Wewnątrz detektora chemiluminescencyjnego (CLD) tlenek azotu (NO) reaguje z ozonem (O3) z wytworzeniem dwutlenku azotu (NO2). Ozon zużywany w tej reakcji jest dostarczany przez samo urządzenie. Wzbudzone cząsteczki wytworzone w tej reakcji przechodzą do swego stanu podstawowego, emitując fotony przy długości fali 1200 nm. Intensywność tego światła jest miarą całkowitej ilości NO w próbce.

Analiza OWO

Nasze analizatory OWO zapewniają szybkie i precyzyjne wyznaczanie tego parametru w obszarach zastosowań od kompleksowych ścieków przemysłowych aż po wodę czystą w farmaceutyce.

Analiza ChZT

Nasze analizatory wyznaczają chemiczne zapotrzebowanie tlenu online w sposób czysty i bezpieczny, bez korzystania z odczynników.

BZT/Toksyczność

Nasza metoda detekcji BZT bazuje na biomasie badanej instalacji, a oznaczenia toksyczności są wykonywane przy użyciu bakterii o wysokiej czułości, w sposób szybki i niezawodny.

Analiza TNb/TP

TNb oraz TP to parametry o dużym znaczeniu dla oczyszczania ścieków. LAR jest jedyną firmą oferującą połączenie tych pomiarów z OWO i ChZT w ramach pojedynczego systemu.

Inne produkty

Firma LAR może zaoferować specyficzne rozwiązanie dla niemal każdego zagadnienia. Firmowa obudowa ochronna gwarantuje bezpieczeństwo w każdym przypadku. Dalsze informacje na stronie internetowej www.envag.com.pl